top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 2х2.5/-0,66/1кВ

ГОСТ 31996-2012 стандартын дагуу

АВВГ 2х2.5Кабелийн тайлбар

 

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

2-дамжуулагчийн тоо

2,5- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

0,66: 660Вольтын хэвийн хүчдэл.

1,0: 1000Вольтын хэвийн хүчдэл.

 

АВВГ 2х2.5кабелийн бүтэц:

 • 2ширхэг гүйдэл дамжуулах хөнгөн цагаан дамжуулагч.

Дамжуулагчийн тоо 2

20С агаарын температурын үед 1 км дамжуулагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 12,1 ом

1метр хөнгөн цагаан дамжуулагчийн хувийн масс:0,006 кг/м

 

 • Поливинил хлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч/PVC/

Тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 0,8мм

Тусгаарлагчийн хамгийн бага өргөн: 0,62мм

Тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 12Мом

 

 • Тусгаарлагдсан дамжуулагчийн хоорондор хоосон орон зайг поливинилхлоридоор дүүргэж кабелийг бөөрөнхий хэлбэрт оруулна.

 

 • Поливинилхлоридын пластикакаар/PVC/ хийсэн дамжуулагчийн дотоод бүрхүүл

Дотоод бүрхүүлийн хэвийн өргөн: 1,0мм

Дотоод бүрхүүлийн хамгийн бага өргөн: 0,5мм

 

 • Поливинилхлорийн пластикат хольцтой  хамгаалалтын гадаад бүрхүүл

Хамгаалах бүрхүүлийн хэвийн өргөн: 1,5 мм

Хамгаалах бүрхүүлийн хамгийн бага өргөн: 1,175 мм

 

АВВГ 2х2.5 Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • кабелийн цаг агаарын ашиглах нөхцөл:/Эрс тэс/ олон улсын ГОСТ 15150-69 стандартын дагуу 1,5-р зэрэг.
 • Ашиглалт температур: -50С.........+50С
 • 98 хувийн агаарын чийглэгээс бага орчинд ажиллана.

 

АВВГ 2х2.5 Кабелийн Техникийн шаардлага

 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 • Хэрэглээний хувьсах хүчдэл-1кВ
 • Гүйдлийн давтамж : 50Гц
 • Туршилтын хувьсах хүчдэл: 3000В
 • Туршилтын тэсэх хугацаа: 5мин
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-21А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-28А
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-0,18 кА
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл-12ом/км
 • Ачаалалтай үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 90С
 • Богино залгааны  үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 160С
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Ашиглах үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98 хувиас бага байх ёстой.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 2х2.5/-0,66/1кВ

  Related Products