top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х120+1х50/-1кВ

 

АВВГ 3х120+1х50 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

120- 3 дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х120+1х50кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х120+1х50Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Хамгийн их жин:2,498 кг/м
 • Хамгийн их гадаад диаметр:42,4 мм
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл-0,25ом/км
 • Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус:339,2 мм
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-229А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-244А
 • Хувьсах хүчдэлийн хэмжээ . 1кВ
 • Ажиллах температурын хэлбэлзэл: -50С.....+50С
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 7 Мом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн зузаан:1,6 мм
 • Өнгөт металын орц : 1286 г/м
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-8,66 кА
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/агаарт220/квт-74,2
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/газарт220/квт-73,9
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/агаарт380/квт-166
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/газарт380/квт-165
 • 0 дамжуудагчийн хөндлөн огтлол: 50мм2
 • Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 14,5
 • Хамгийн их хувийн жин:2498кг/км
 • Урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдөх хамгийн их температур:+70С
 • Ачаалалтай үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 90С
 • Богино залгааны  үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 160С
 • Шатахгүй байх  дээд температур: +350С
 • Зөвшөөрөгдсөн таталтын хүчний үйлчлэл:24000Н
 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х120+1х50/-1кВ

  Related Products