top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х25+1х10/-1кВ

ГОСТ 31996-2012 стандартын дагуу

 

АВВГ 3х25+1х10 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

16- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х25+1х10кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х25+1х10Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд ажиллах боломжтой ба ГОСТ 15150 стандартын дагуу 1-5 цаг агаарын нөх
 • Хувийн  жин:371кг/км
 • Ашиглалтын температурын хэлбэлзэл: -50С....+50С
 • Агаарын температур +35С үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98 хувиас ихгүй байна.
 • Урьдчилсан халаалтгүйгээр ашиглах боломжтой хамгийн бага температурын хэмжээ: -15С
 • Нугалах зөвшөөрөгдсөн радиус: цул дамжуулагчтай кабельд 10 гадаад диаметртэй тэнцүү
 • Холболт хийх үед дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн таталтын хүчний үйлчлэл: 30н/мм2
 • Кабель нь шатамхай бус
 • Галын аюулгүй байдлын зэрэг ГОСТ 31565-2012
 • Урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдөх хамгийн их температур:+70С
 • Ачаалалтай үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 90С
 • Богино залгааны  үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 160С
 • Шатахгүй  байх  дээд температур: +350С
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Баталгаат хугацаа: 5 жил
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-1,81 кА
 • Багтаамжийн эсэргүүцэл: 0,0662ом/км
 • Идэвхитэй  эсэргүүцэл: 1,28 ом/км
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-87 А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-102 А
 • Богино залгаанд байх хугацаа: 5с

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х25+1х10/-1кВ

  Related Products