Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х35окх1х16ок /-0,66

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок– 35мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай 3 үндсэн дамжулагч нэг 0 дамжуулагчтай хүчний дараах кабель ньполивинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл болон тусгаарлагчтай.

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок Кабелийн нэршилийн задаргаа:

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

35- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок кабелийн бүтэц:

  • 4 ширхэг гүйдэл дамжуулах хөнгөн цагаан дамжуулагч.

1 дамжуулагч бөөрөнхий 6 ширхэг утсаас бүрдэнэ.

Дамжуулагчийн диаметр: 7,5мм

20С агаарын температурын үед 1 км дамжуулагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 0,868ом

1метр хөнгөн цагаан дамжуулагчийн хувийн масс:0,09 кг/м

 

  • Поливинил хлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч/PVC/

Тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1,2мм

Тусгаарлагчийн хамгийн бага өргөн: 0,98 мм

Тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 4,9 Мом

 

  • Тусгаарлагдсан дамжуулагчийн хоорондор хоосон орон зайг поливинилхлоридоор дүүргэж кабелийг бөөрөнхий хэлбэрт оруулна.

 

  • Поливинилхлоридын пластикакаар/PVC/ хийсэн дамжуулагчийн дотоод бүрхүүл

Дотоод бүрхүүлийн хэвийн өргөн: 1,0мм

Дотоод бүрхүүлийн хамгийн бага өргөн: 0,5мм

 

  • Поливинилхлорийн пластикат хольцтой  хамгаалалтын гадаад бүрх