top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х35окх1х16ок /-0,66

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок– 35мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай 3 үндсэн дамжулагч нэг 0 дамжуулагчтай хүчний дараах кабель ньполивинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл болон тусгаарлагчтай.

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок Кабелийн нэршилийн задаргаа:

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

35- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок кабелийн бүтэц:

 • 4 ширхэг гүйдэл дамжуулах хөнгөн цагаан дамжуулагч.

1 дамжуулагч бөөрөнхий 6 ширхэг утсаас бүрдэнэ.

Дамжуулагчийн диаметр: 7,5мм

20С агаарын температурын үед 1 км дамжуулагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 0,868ом

1метр хөнгөн цагаан дамжуулагчийн хувийн масс:0,09 кг/м

 

 • Поливинил хлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч/PVC/

Тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1,2мм

Тусгаарлагчийн хамгийн бага өргөн: 0,98 мм

Тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 4,9 Мом

 

 • Тусгаарлагдсан дамжуулагчийн хоорондор хоосон орон зайг поливинилхлоридоор дүүргэж кабелийг бөөрөнхий хэлбэрт оруулна.

 

 • Поливинилхлоридын пластикакаар/PVC/ хийсэн дамжуулагчийн дотоод бүрхүүл

Дотоод бүрхүүлийн хэвийн өргөн: 1,0мм

Дотоод бүрхүүлийн хамгийн бага өргөн: 0,5мм

 

 • Поливинилхлорийн пластикат хольцтой  хамгаалалтын гадаад бүрхүүл

Хамгаалах бүрхүүлийн хэвийн өргөн: 1,9 мм

Хамгаалах бүрхүүлийн хамгийн бага өргөн: 1,515мм

 

АВБбШв 3х95мс+1х50ок Кабелийн техникийн тодорхойлолт:

 • Хуягтай кабелийн цаг агаарын ашиглах нөхцөл:/Эрс тэс/ олон улсын ГОСТ 15150-69 стандартын дагуу 1,5-р зэрэг.
 • Ашиглалт температур: -50С.........+50С
 • 98 хувийн агаарын чийглэгээс бага орчинд ажиллана.
 • Сунгах хүчний үйлчлэл 7000н
 • Хуягтай хүчний кабелийн гадаад диаметр-29,7мм
 • Ашиглалтын хугацаа :30 жил
 • Нугалах хамгийн бага радиус: 267,3 мм

 

 

Гүйдэл дамжуулах кабелийн

зөвшөөрөгдсөн халах температур:

 

Зөвшөөрөгдсөн урт хугацааны

80С

Ачаалалтай үед

90С

Богино холбооны үеийн хамгийн их

160С

Богино залгааны үед дамжуулагч шатахгүй байх нөхцөлд

350С

 

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок богино

залгааны гүйдэл даах чадвар:

 

АВВГ 3х35ок+1х16ок богино залгаанд 1-секунд  ажиллах зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ: 2,5 кА

Богино залгааны үед зөвшөөрөгдсөн үргэлжлэх хугацаа: 5секунд.

 

Техникийн шаардлага:

 • Хамгийн их хувийн жин-1,046кг/м
 • Дамжуулагчийн хувийн жин-1,018кг/м

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х35окх1х16ок /-0,66

  Related Products