top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х4+1х1.5/-1кВ

ГОСТ 31996-2012 стандартын дагуу

 

АВВГ 3х4+1х1.5 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

4- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х4+1х1.5кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х4+1х1.5Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Хувьсах хүчдэлийн хэмжээ . 1кВ
 • Давтамж : 50Гц
 • Багтаамжийн эсэргүүцэл: 0,095ом/км
 • Идэвхитэй эсэргүүцэл: 7,9ом/км
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-0,29 кА
 • Тэсэх хугацаа: 5с
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Кабелийн баталгаат хугацаа: 5жил
 • +35С-ын агаарын температуртай үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98хувиас бага байна.
 • Урьдчилан халаахгүйгээр холболт хийх боломжтой агаарын температурын хэмжээ:15С
 • Урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдөх хамгийн их температур:+70С
 • Ачаалалтай үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 90С
 • Богино залгааны  үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 160С
 • Шатахгүй байх  дээд температур: +350С

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х4+1х1.5/-1кВ

  Related Products