top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х50+1х25/-1кВ

 

АВВГ 3х50+1х25 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

50- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х50+1х25кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х50+1х25Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Хамгийн их жин:1,278 кг/м
 • Хамгийн их гадаад диаметр:31,3 мм
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл-0,64ом/км
 • Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус:250,4 мм
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-126А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-143 А
 • Хувьсах хүчдэлийн хэмжээ . 1кВ
 • Ажиллах температурын хэлбэлзэл: -50С.....+50С
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 7 Мом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн зузаан:1,4 мм
 • Өнгөт металын орц : 536 г/м
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-0,42 кА
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/агаарт220/квт-40,8
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/газарт220/квт-44,0
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/агаарт380/квт-91,4
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/газарт380/квт-98,7
 • 0 дамжуудагчийн хөндлөн огтлол: 25мм2
 • Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 9,1
 • Кабелийн гадаад диаметр:30,5 мм
 • Хувийн жин:1358 кг/км
 • Урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдөх хамгийн их температур:+70С
 • Ачаалалтай үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 90С
 • Богино залгааны  үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 160С
 • Шатахгүй байх  дээд температур: +350С
 • Зөвшөөрөгдсөн таталтын хүчний үйлчлэл:10000Н
 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х50+1х25-1кВ

  Related Products