top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х6+1х4/-1кВ

ГОСТ 31996-2012 стандартын дагуу

 

АВВГ 3х6+1х4 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

6- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х6+1х4кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х6+1х4Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Хамгийн их жин:0,236 кг/м
 • Хамгийн их гадаад диаметр:13,9 мм
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл-5.11 ом/км
 • Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус:139 мм
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-37А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-44А
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-0,42 кА
 • Хувьсах хүчдэлийн хэмжээ . 1кВ
 • Ажиллах температурын хэлбэлзэл: -50С.....+50С
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 9 Мом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн зузаан:1 мм
 • Өнгөт металын орц : 2,9г/м
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/агаарт220/квт-10,8
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/газарт220/квт-14,0
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/агаарт380/квт-24,3
 • Дамжуулагчийн урсан өнгөрөх зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал/газарт380/квт-31,6
 • Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 2,9
 • Кабелийн гадаад диаметр:12,6 мм
 • Хувийн жин:199 кг/км
 • Кабелийн хамгийн их жин: 236кг/км
 • Урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдөх хамгийн их температур:+70С
 • Ачаалалтай үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 90С
 • Богино залгааны  үед халах зөвшөөрөгдсөн хамгийн их температур : 160С
 • Шатахгүй байх  дээд температур: +350С
 • Зөвшөөрөгдсөн таталтын хүчний үйлчлэл:500Н
 • +35С-ын агаарын температуртай үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98хувиас бага байна.
 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х6+1х4/-1кВ

  Related Products