top of page

КВВГ 10х1.5 КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КВВГ 10х1.5кабелийн тайлбар.

К-хяналтын кабель

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г- хуяггүй

10- зэс дамжуулагчийн тоо

1,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КВВГ 10х1,5 кабелийн бүтэц

 1. Жила:Зэс дамжуулагч
 2. Тусгаарлагч:Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн өөр өөр өнгийн тусгаарлагч.
 3. Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл.

 

КВВГ 10х1.5 кабелийн гүйдлийн ачаалал

 • Дамжуулагчийн идэвхитэй эсэргүүцэл: 12,6ом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Хэрэглээний хүчдэл:660В
 • Гүйдлийн давтамж:100Гц хүртэл.

 

КВВГ 10х1.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 26411-85 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,264кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 13,3 мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл: 12,1 ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 119,7 мм
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 21А
 6. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /газар доор/: 27А
 7. 1-сек богино залгааны үед зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ: 0,21 кА
 8. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:1кВ
 9. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -50С.......+50С
 10. Ашиглалтын хугацаа-30 жил
 11. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 10Мом/км
 12. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 0,6мм
 13. Өнгөт металын орцын хэмжээ. 89 г/м
 14. Ашиглалтын хамгийн их температур: +50С
 15. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -50С
 16. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-1,5
 17. Хамгийн их хувийн жин: 264 кг/км
 18. Урт хугацаанд ажиллах үед дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн температур: 70С
 19. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 450Н
 20. Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 21. Кабелийн баталгаат хугацаа-3жил
 22. Нугалах хамгийн бага радиус-79,8мм
 23. +35С үед агаарын харьцангуй чийгшил 98хувь хүртэлх үед ажиллана.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КВВГ 10х1.5

  Related Products