top of page

КВВГ 4х1.5 КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

КВВГ 4х1.5 кабелийн тайлбар.

К-хяналтын кабель

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г- хуяггүй

4 - зэс дамжуулагчийн тоо

1,5 -дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КВВГ 4х1.5 кабелийн бүтэц

 • Жила:Зэс дамжуулагч
 • Тусгаарлагч:Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн өөр өөр өнгийн тусгаарлагч.
 • Бүрхүүл:Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл.

 

КВВГ 4х1.5 кабелийн гүйдлийн ачаалал.

 • Дамжуулагчийн идэвхитэй эсэргүүцэл: 12,6 ом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Хэрэглээний хүчдэл:660В
 • Гүйдлийн давтамж:100Гц хүртэл.

 

КВВГ 4х1,5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 26411-85 стандартын шардлагын дагуу/

 • Хамгийн их хувийн жин: 0,125 кг/м
 • Хамгийн их гадаад диаметр: 9,2 мм
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл: 12,1 ом/км
 • Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 82,8 мм
 • Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 21А
 • Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /газар доор/: 27А
 • 1-сек богино залгааны үед зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ: 0,21 кА
 • Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:1кВ
 • Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -50С.......+50С
 • Ашиглалтын хугацаа-30 жил
 • Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 0,6мм
 • Өнгөт металын орцын хэмжээ. 35,6г/м
 • Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-1,5
 • Хамгийн их хувийн жин: 125кг/км
 • Урт хугацаанд ажиллах үед дамжуулагчийн халах зөвшөөрөгдсөн температур: 70С
 • Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 180Н
 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 • +35С үед агаарын харьцангуй чийгшил 98хувь хүртэлх үед ажиллана.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КВВГ 4х1.5

  Related Products