top of page

КВВГ 5х1 КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КВВГ 5х1 кабелийн тайлбар

К-хяналтын кабель

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г- хуяггүй

5- зэс дамжуулагчийн тоо

1 -дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КВВГ 5х1 кабелийн бүтэц

 • Жила:Зэс дамжуулагч
 • Тусгаарлагч:Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн өөр өөр өнгийн тусгаарлагч.
 • Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл.

 

КВВГ 5х1 кабелийн гүйдлийн ачаалал.

 • Дамжуулагчийн идэвхитэй эсэргүүцэл: 18,9ом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Хэрэглээний хүчдэл:660В
 • Гүйдлийн давтамж:100Гц хүртэл.

 

КВВГ 5х1 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 26411-85 стандартын шаардлагын дагуу/

 • Хамгийн их хувийн жин: 0,124кг/м
 • Хамгийн их гадаад диаметр: 9,4 мм
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл: 18,1 ом/км
 • Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 84,6 мм
 • Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:1кВ
 • Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -50С.......+50С
 • Ашиглалтын хугацаа-30 жил
 • Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 0,6мм
 • Өнгөт металын орцын хэмжээ. 44,5 г/м
 • Ашиглалтын хамгийн их температур: +50С
 • Ашиглалтын хамгийн бага температур: -50С
 • Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-1,2
 • Хамгийн их хувийн жин: 124кг/км
 • Урт хугацаанд ажиллах үед дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн температур: 70С
 • Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 150Н
 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 • Кабелийн баталгаат хугацаа-3жил
 • Нугалах хамгийн бага радиус-56,4мм
 • +35С үед агаарын харьцангуй чийгшил 98хувь хүртэлх үед ажиллана.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КВВГ 5х1

  Related Products