top of page

КВВГ 7х1.5 КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КВВГ 7х1.5кабелийн тайлбар

К-хяналтын кабель

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г- хуяггүй

7- зэс дамжуулагчийн тоо

1,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КВВГ 7х1.5 кабелийн бүтэц

 • Жила-Зэс дамжуулагч
 • Тусгаарлагч- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн өөр өөр өнгийн тусгаарлагч.
 • Бүрхүүл- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл.

 

КВВГ 7х1.5 кабелийн гүйдлийн ачаалал.

 • Дамжуулагчийн идэвхитэй эсэргүүцэл: 12,6ом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Хэрэглээний хүчдэл:660В
 • Гүйдлийн давтамж:100Гц хүртэл.

 

КВВГ 7х1,5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 31996-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 • Хамгийн их хувийн жин: 0,191кг/м
 • Хамгийн их гадаад диаметр: 10,7 мм
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл: 12,1 ом/км
 • Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 96,3 мм
 • Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 21А
 • Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /газар доор/: 27А
 • 1-сек богино залгааны үед зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ: 0,21 кА
 • Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:1кВ
 • Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -50С.......+50С
 • Ашиглалтын хугацаа-30 жил
 • Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 10Мом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийнзузаан: 0,6мм
 • Өнгөт металын орцын хэмжээ. 62,3 г/м
 • Ашиглалтын хамгийн их температур: +50С
 • Ашиглалтын хамгийн бага температур: -50С
 • Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-1,5
 • Хамгийн их хувийн жин: 191 кг/км
 • Урт хугацаанд ажиллах үед дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн температур: 70С
 • Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 315Н
 • Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 • +35С үед агаарын харьцангуй чийгшил 98хувь хүртэлх үед ажиллана.
 • Нугалах хамгийн бага радиус-64,2мм
 • кабелийн гадаад диаметр-10,7мм
 • Кабелийн баталгаат хугацаа-3жил

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КВВГ 7х1.5

  Related Products