top of page

КВВГ 7х2.5  КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КВВГ 7х2.5 кабелийн тайлбар.

К-хяналтын кабель

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г- хуяггүй

7- зэс дамжуулагчийн тоо

2,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

 

КВВГ 7х2.5 кабелийн бүтэц:

 • Жила:Зэс дамжуулагч
 • Тусгаарлагч:Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн өөр өөр өнгийн тусгаарлагч.
 • Бүрхүүл:Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл.

 

КВВГ 7х2.5 кабелийн гүйдлийн ачаалал.

 • Дамжуулагчийн идэвхитэй эсэргүүцэл: 7.55ом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 9Мом/км
 • Хэрэглээний хүчдэл:660В
 • Гүйдлийн давтамж:100Гц хүртэл.

 

КВВГ 7х2.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 26411-85 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0.266кг/м
 2. +35С үед агаарын харьцангуй чийгшил 98хувь хүртэлх үед ажиллана.
 3. Холболт хийх үед нугалах хамгийн бага радиус: 72  мм
 4. Хамгийн их гадаад диаметр: 11.9мм
 5. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл: 7.41 ом/км
 6. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 107.1мм
 7. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 27А
 8. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /газар доор/: 36А
 9. 1-сек богино залгааны үед зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ: 0.34кА
 10. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:1кВ
 11. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -50С.......+50С
 12. Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 13. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 9Мом/км
 14. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 0,6мм
 15. Хамгийн их гадаад диаметр: 1,9мм
 16. Урт хугацаанд ажиллах үед дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн температур: +70С
 17. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 525Н
 18. Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КВВГ 7х2.5

  Related Products