top of page

КГВЭВ10х1.5 КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГВЭВ10х1.5кабелийн тайлбар

К-хяналтын кабель

Г-уян

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

Э-зэс эсвэл хөнгөн цагаан тугалган цаасаар хийсэн бүслүүр нэг бол техникинй нөхцөлөөс хамаараад зэс утсаар хийдэг.

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

10- зэс дамжуулагчийн тоо

1,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГВЭВ 10х1.5 кабелийн бүтэц

 1. Дамжуулагч :Зэс 10дамжуулагчаас бүрдэнэ.
 2. Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн утаа бага ялгаруулдаг мөн галын аюулыг багасгасан тусгаарлагч материал.
 3. Эрчлээс:тусгаарлагдсан дамжуулагчууд нь хоорондоо эрчлэгдсэн байна.
 4. Бүслүүр-:зэс эсвэл хөнгөн цагаан тугалган цаасаар хийсэн бүслүүр нэг бол техникинй нөхцөлөөс хамаараад зэс утсаар хийдэг.
 5. Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн шатамхай бус бүрхүүл.

 

КГВЭВ10х1,5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,372кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 14,9 мм
 3. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 74,5 мм
 4. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 22А
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /газар доор/: 30А
 6. 1-сек богино залгааны үед зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ: 0,17 кА
 7. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:1кВ
 8. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -50С.......+50С
 9. Ашиглалтын хугацаа-30 жил
 10. Зөвшөөрөгдсөн сунгах хүчний үйлчлэл: 0,75кН
 11. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-6,45 кВт
 12. Хамгийн их чадал газар доор холболт хийх үед/220В/-8,8 кВт
 13. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-14,48 кВт
 14. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-19,74 кВт
 15. +35С үед агаарын харьцангуй чийгшил 98хувь хүртэлх үед ажиллана.
 16. Нугалах хамгийн бага радиус-71 мм
 17. кабелийн гадаад диаметр-14,9 мм
 18. Кабелийн баталгаат хугацаа- 3 жил
 19. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл: 10Мом/км
 20. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 0,6мм
 21. Ашиглалтын хамгийн их температур: +50С
 22. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -50С
 23. Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 24. Урт хугацаанд ажиллах үед дамжуулагчийн халах зөвшөөрөгдсөн температур: 70С
 25. Дамжуулагч нь ачаалалтай үеийн зөвшөөрөгдсөн температур:+90С
 26. Дамжуулагч богино залгааны үед +160С хэтрүүлж болохгүй
 27. Дамжуулагч нь +350С  их температуртай үед шатах нөхцөл үүснэ.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГВЭВ10х1.5

  Related Products