top of page

КГ 1х50КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 1х50 кабелийн тайлбар.

К-кабель

Г- уян

1-гүйдэл дамжуулагчийн тоо

35-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

         

КГ 1х50 кабелийн бүтэц

 1. 50мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай нэг ширхэг гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Термоэластопласт бодисоор хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Термоэластопласт бодисоор хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 1х50 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 31996-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,82кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 19  мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  0,39 ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 152 мм
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 330А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -40С.......+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1,6 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 445 г/м
 12. Дамжуулагчийн авах  зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал агаарт /220В/-50  кВт
 13. Дамжуулагчийн авах  зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал агаарт /380В/-115,15 кВт
 14. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-11 мм
 15. Хувийн жин:590 кг/км
 16. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 17. Зөвшөөрөгдсөн таталтын хүчний үйлчлэл: 1050Н

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 1х50

  Related Products