top of page

КГ 2х2.5 КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 2х2.5 кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

2-гүйдэл дамжуулагчийн тоо

2.5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 2х2.5 кабелийн бүтэц

 1. 2,5мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай нэг ширхэг гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Термоэластопласт бодисоор хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Термоэластопласт бодисоор хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 2х2.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ ГОСТ 31996-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0.19 кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 11.2  мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  7.98ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 89.6 мм
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 40 А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -40С.......+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 44,5 г/м
 12. Дамжуулагчийн авах  зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал агаарт /220В/-50  кВт
 13. Дамжуулагчийн авах  зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал агаарт /380В/-19,74кВт
 14. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-2,4мм
 15. Хамгийн их Хувийн жин: 190кг/км
 16. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 17. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 150Н
 18. Кабелийн зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 30А
 19. Кабелийн гадаад диаметр: 11,2

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 2х2.5

  Related Products