top of page

КГ 2х4КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 2х4 кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

2-гүйдэл дамжуулагчийн тоо

4-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 2х4  кабелийн бүтэц

 1. 4мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай нэг ширхэг гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Термоэластопласт бодисоор хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Термоэластопласт бодисоор хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 2х4 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 31996-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,28кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 13,5  мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  4,95ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 108 мм
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 55А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -40С.......+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн зузаан: 1 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 71,2г/м
 12. Дамжуулагчийн авах  зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал агаарт /220В/-50  кВт
 13. Дамжуулагчийн авах  зөвшөөрөгдсөн хамгийн их ачаалал агаарт /380В/-26,32кВт
 14. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-3мм
 15. Хамгийн их Хувийн жин:280кг/км
 16. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 17. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 240Н
 18. Кабелийн зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 40А
 19. Кабелийн гадаад диаметр: 13,5мм
 20. 35С температуртай үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98хувь хүртлэх агаарт тэсвэртэй
 21. 50Гц давтамжтай үед туршилтын хувьсах хүчдэл: 2,5кВ.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 2х4

  Related Products