top of page

КГ 3х1.5+1х1.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 3х1.5+1х1.5кабелийн кодчилол.

К-кабель

Г- уян

3-3 гүйдэл дамжуулагч нь1,5мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай , 1 дамжуулагч нь 1,5мм2-ын хөндлөн огтлолын талбайтай

1,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 3х1.5+1х1.5кабелийн бүтэц:

 1. 1,5мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай нэг ширхэг гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 3х1.5+1х1.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 22486-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  13,3 ом/км
 2. Агаар дахь зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 25А
 3. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 4. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 5. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1 мм
 6. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 53,4 г/м
 7. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -40С
 8. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 9. 0 дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай-1,5 мм2
 10. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-1,8 мм
 11. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 12. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 180 Н
 13. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 14. Хэрэглээний давтамж:50Гц
 15. Багтаамжийн эсэргүүцэл: 0,126ом/км
 16. Идэвхитэй эсэргүүцэл: 12,6ом/км
 17. Кабелийн ашиглалтын баталгаат хугацаа: 6сар
 18. Нугалах хамгийн бага зөвшөөрөгдсөн радиус:80мм
 19. Кабелийн гадаад диаметр: 10  мм
 20. Хувийн жин:160кг/км

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 3х1.5+1х1.5

  Related Products