top of page

КГ 3х2.5+1х1.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 3х2.5+1х1.5 кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

3-3 гүйдэл дамжуулагч нь2,5мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай , 1 дамжуулагч нь 1,5 мм2-ын хөндлөн огтлолын талбайтай

2,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 3х2.5+1х1.5 кабелийн бүтэц:

 1. 4 ширхэг зэс гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 3х2.5+1х1.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

ГОСТ 22483-2012 стандартын шаардлагын дагуу

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,28кг/м
 2. Кабелийн хамгийн их гадаад диаметр: 13,2мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  7,98 ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 105,6мм
 5. Агаар дахь зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 35А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ашиглалтын температурын хэлбэлзэл: -40С........+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 89 г/м
 12. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -40С
 13. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 14. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-19,74  кВт
 15. 0 дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай-1,5
 16. дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 2,4мм
 17. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 18. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 300 Н
 19. Кабелийн зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 30А
 20. Кабелийн гадаад диаметр: 13,2мм
 21. +35С температуртай орчинд кабелийн ашиглах үед агаарын чийгшил 98хувиас ихгүй байна

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 3х2.5+1х1.5

  Related Products