top of page

КГ 3х25+1х10КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 3х25+1х10кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

3-3 гүйдэл дамжуулагч нь25мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай , 1 дамжуулагч нь 10мм2-ын хөндлөн огтлолын талбайтай

25-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 3х25+1х10 кабелийн бүтэц:

 1. 4 ширхэг зэс гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 3х25+1х10 кабелийн техникийн үзүүлэлт

ГОСТ 22483-2012 стандартын шаардлагын дагуу

 1. Хамгийн их хувийн жин: 1,95кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 33,1мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  0,78 ом/км
 4. Нугалах зөвшөөрөгдсөн радиус:264,8мм
 5. Агаар дахь зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 125А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ашиглалтын температурын хэлбэлзэл: -40С........+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1,4 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 890 г/м
 12. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -40С
 13. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 14. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-75,67   кВт
 15. 0 дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай-10мм
 16. дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 7,8 мм
 17. хамгийн их хувийн жин: 1950кг/км
 18. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 19. Татах хүчний зөвшөөрөгдсөн хэмжээ:3000Н
 20. Кабелийн гадаад диаметр: 33,1 мм
 21. Нугалах хамгийн бага радиус: 264,8мм
 22. +35С температуртай орчинд кабелийн ашиглах үед агаарын чийгшил 98хувиас ихгүй байна
 23. Багтаамжийн эсэргүүцэл:0,0662ом/км
 24. Идэвхитэй эсэргүүцэл:0,74ом/км
 25. Кабелийн баталгаат хугацаа: 6 сар

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 3х25+1х10

  Related Products