top of page

КГ 3х35+1х16КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 3х35+1х16 кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

3-3 гүйдэл дамжуулагч нь35мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай , 1 дамжуулагч нь 16мм2-ын хөндлөн огтлолын талбайтай

35-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 3х35+1х16 кабелийн бүтэц

 1. 4 ширхэг зэс гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 3х35+1х16 кабелийн техникийн үзүүлэлт

ГОСТ 22483-2012 стандартын шаардлагындагуу

 1. Хамгийн их хувийн жин: 2,4кг/м
 2. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  0,55 ом/км
 3. Агаар дахь зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 150А
 4. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 5. Ашиглалтын температурын хэлбэлзэл: -40С........+50С
 6. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 7. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 8. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн зузаан: 1,4 мм
 9. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 1246 г/м
 10. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -40С
 11. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 12. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-92,12   кВт
 13. 0 дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай-16мм
 14. дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 9,2 мм
 15. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 16. Татах хүчний зөвшөөрөгдсөн хэмжээ:4200Н
 17. Кабелийн гадаад диаметр: 36,5 мм
 18. Нугалах хамгийн бага радиус: 292 мм
 19. +35С температуртай орчинд кабелийн ашиглах үед агаарын чийгшил 98хувиас ихгүй байна
 20. Багтаамжийн эсэргүүцэл:0,0637ом/км
 21. Идэвхитэй эсэргүүцэл:0,54ом/км
 22. Кабелийн баталгаат хугацаа: 6 сар

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 3х35+1х16

  Related Products