top of page

КГ 4х2.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 4х2.5 кабелийн тайлбар.

К-кабель

Г- уян

4-гүйдэл дамжуулагчийн тоо

2,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 4х2.5 кабелийн бүтэц

 1. 2,5мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай нэг ширхэг гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 4х2.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 31996-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,29кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 13,3  мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  7,98ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 106,4 мм
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 35А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -40С.......+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн зузаан: 1 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 89г/м
 12. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 13. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-19,74кВт
 14. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-2,4мм
 15. Хамгийн их Хувийн жин:290кг/км
 16. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 17. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 300Н
 18. Кабелийн зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 30А
 19. Кабелийн гадаад диаметр: 13,3мм
 20. 35С температуртай үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98хувь хүртлэх агаарт тэсвэртэй
 21. Кабелийн холболт -40С-доошгүй агаарын температурт хийгдэнэ.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 4х2.5

  Related Products