top of page

КГ3х6+1х2.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 3х6+1х2.5 кабелийн кодчилол

К-кабель

Г- уян

3-3 гүйдэл дамжуулагч нь 6мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай , 1 дамжуулагч нь 2,5 мм2-ын хөндлөн огтлолын талбайтай

6-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 3х6+1х2.5 кабелийн бүтэц

 1. 4 ширхэг зэс гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

КГ 3х6+1х2.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

ГОСТ 22483-2012 стандартын шаардлагын дагуу

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,56кг/м
 2. Кабелийн хамгийн их гадаад диаметр: 18 мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  3,3 ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 144 мм
 5. Агаар дахь зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 55А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ашиглалтын температурын хэлбэлзэл: -40С........+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 213,6 г/м
 12. Ашиглалтын хамгийн бага температур: -40С
 13. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 14. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-32,9  кВт
 15. 0 дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай-2,5
 16. дамжуулагчийн хамгийн их диаметр: 3,9 мм
 17. хамгийн их хувийн жин 560кг/км
 18. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 19. Татах хүчний зөвшөөрөгдсөн хэмжээ:72Н
 20. +35С температуртай орчинд кабелийн ашиглах үед агаарын чийгшил 98хувиас ихгүй байна
 21. Кабелийн зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 50А
 22. Кабелийн гадаад диаметр: 18 мм
 23. Кабелийн сунгах хүчний үйлчлэл: 480Н-аас ихгүй байна .
 24. Нугалах хамгийн бага радиус: 144мм
 25. Багтаамжийн эсэргүүцэл:0,09ом/км
 26. Идэвхитэй эсэргүүцэл:3,06ом/км

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ3х6+1х2.5

  Related Products