top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х10+1х6/-1кВ

ГОСТ 31996-2012 стандартын дагуу

 

АВВГ 3х10+1х6 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

10- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х10+1х6 кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х10+1х6 Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-0,7 кА
 • Хувьсах хүчдэлийн хэмжээ . 1кВ
 • Гүйдлийн давтамж 50Гц үед туршилтын хувьсах гүйдлийн хэмжээ 3000В байх үед 10 минут тэсвэрлэнэ.
 • Үндсэн дамжуулагчийн хөндлөн огтлол 10мм2, харин 0 дамжуулагчийн хөндлөн огтлол 6мм2
 • Дамжуулагчийн тоо : 3+1
 • Хэлхээний ажиллах хүчдэлийн зөвшөөрөгдсөн хамгийн их хэмжээ: 1кВ
 • Урт хугацаанд ашиглах үед зөвшөөрөгдсөн дамжуулагчийн хамгийн их температур: +70С
 •  Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-50 А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-59 А
 • Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл-5.11 ом/км
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн эсэргүүцэл: 7-9 Мом/км
 • Богино залгааны үед дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн температур +160С ба уг нөхцөлд ажиллах хугацаа: 4с
 • Аваарын нөхцөлд 80С хүртэл халах үед хоногт хамгийн ихдээ 8 цаг нийт ашиглалтын хугацаанд 1000 хүртлэх цаг ажиллах боломжтой.
 • Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн зузаан:0,9 мм
 • Хувийн  жин:230кг/км
 • Кабелийн  гадаад диаметр:14,5 мм

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х10+1х6/-1кВ

  Related Products