top of page

Техникийн тодорхойлолт: /Кабель АВВГ 3х16+1х10/-1кВ

ГОСТ 31996-2012 стандартын дагуу

 

АВВГ 3х16+1х10 Кабелийн тайлбар

А-хөнгөн цагаан гүйдэл дамжуулагч

В-Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн тусгаарлагч

В- Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн бүрхүүл

Г-хамгаалах бүрхүүл дутагдалтай.

4-дамжуулагчийн тоо

16- дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай.

 

АВВГ 3х16+1х10 кабелийн бүтэц

Дамжуулагч: хөнгөн цагаан материалаар хийсэн байна.

Тусгаарлагч: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

Эрчлээ: өөр хоорондоо дамжуулагчууд нь эрчлэгдсэн байна.

Бүрхүүл: Поливинилхлоридын пластикатаар хийсэн.

 

АВВГ 3х16+1х10 Кабелийн техникийн тодорхойлолт

 • Хувийн  жин:371кг/км
 • Кабелийн  гадаад диаметр:19 мм
 • Хувьсах хүчдэлийн хэмжээ . 1кВ
 • Хэрэглээний давтамж: 50Гц
 • Багтаамжийн эсэргүүцэл: 0,0675ом/км
 • Идэвхитэй  эсэргүүцэл: 1,98 ом/км
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/агаарт/-67 А
 • Холболт хийх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал/газар доор/-77 А
 • Богино залгааны үед 1-секунд тэсэх гүйдлийн хэмжээ-1,13 кА
 • Богино залгаанд байх хугацаа: 5с
 • Хамгийн бага зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 190мм
 • Ашиглалтын хугацаа: 30 жил
 • Баталгаат хугацаа: 5 жил
 • Ашиглалтын температурын хэлбэлзэл: -50С....+50С
 • Агаарын температур +35С үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98 хувиас ихгүй байна.
 • Урьдчилсан халаалтгүйгээр ашиглах боломжтой хамгийн бага температурын хэмжээ: -15С

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

Кабель АВВГ 3х16+1х10/-1кВ

  Related Products